اقتصاد سیاسی

محمدرضا معینی

  • teacher
    محمدرضا معینی

اقتصاد سیاسی

  • شرح دوره

هدف از این درس آن است که دانشجویان درک عمیق تری از سرمایه داری، یعنی نظام اقتصادی که ما در متن و در ذیل آن زندگی می کنیم، داشته باشند. می خواهیم شیوه ارزیابی سرمایه داری را بیاموزیم و یاد بگیریم که چگونه آن را به محک نقد و نظر بیازماییم. موضوعاتی که این دوره پوشش داده می شوند عبارتند از مقدمه ای بر شیوه اندیشیدن در مورد سرمایه داری و مشکلات آن، نیروهای بازار و سازوکار عرضه و تقاضا، بررسی شیوه نظریه پردازی در علم اقتصاد، فرآیند تصمیم گیری و به حداکثر رساندن سود توسط شرکت های سود- محوردر بازار، ساختارهای مختلف بازار، شکست بازار و نقش دولت، تضاد طبقاتی و مبارزه طبقاتی. علاوه بر این، ما سعی خواهیم کرد مبانی فلسفه اساسی اقتصاد را هم درک کنیم. در این دوره همچنین برخی کاربردهای نظریه اقتصادی در زندگی واقعی را بررسی خواهیم کرد.