• Institute for Social Sciences and Humanities – ISSH

  Postbus 1000 Box A110

  2260BA Leidschendam

  Netherlands

   

  Tel: +31 70 7999245

  Fax: +31 70 7999370

   

  [email protected]

ایران آکادمیا

هدف

مؤسسه “ایران آکادمیا” به آموزش آنلاین علوم انسانی و اجتماعی می پردازد. هدف این مؤسسه ارتقای توانایی دانشجویان در درک و تحلیل پدیده‌ها و مسائل اجتماعی برپایه اندیشه سنجشگر و روشمند علوم انسانی و اجتماعی با نظر به جامعه و فرهنگ ایران در متن جهان معاصر است.

آموزش

“ایران آکادمیا” یک مؤسسه آموزشی باز است. دوره کامل آموزشی “ایران آکادمیا” یک سال است. این دوره می تواند بصورت پاره وقت حداکثر ظرف دو سال تحصیل شود.

تنظیم و تقسیم مواد درسی این برنامه یک ساله بر پایه این معیارها انجام می شود:

 • تأکید بر آموزش اندیشه سنجشگر و روش‌شناسی، آشنایی با مبانی علوم انسانی واجتماعی

 •  آشنایی با شیوه تشخیص و تقریر مسائل اجتماعی و فرهنگی، آشنایی با تاریخ ایده‌ها و نظریه ها در حوزه فرهنگ و اجتماع.

 •  تحلیل، تبیین و مطالعه موردی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی

زبان

تدریس در “ایران آکادمیا” به زبان فارسی است. انجام تکلیف های درسی به سایر زبان‌های رایج در ایران نیز ممکن است. همچنین می توان از زبان‌های خارجی در تدریس و انجام تکلیف های درسی استفاده کرد. انتخاب زبان تکلیف ها بستگی به توانایی و توافق استاد و دانشجو دارد.